Гарантирани суми

Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв.

Често задавани въпроси

В този раздел ще намерите отговори на въпроси свързани с дейността на Фонда, правото на компенсация и други често задавани въпроси.

Изплащане на компенсации

В този раздел ще намерите информация за изплащането на компенсации на клиентите на „Матадор Прайм“ ООД и допълнителна информация за сроковете и начините за изплащане на компенсация.

logo_small_statia Фондът за компенсиране на инвеститорите има за цел да съдейства за повишаване на доверието в капиталовия пазар в България, за неговото развитие и стабилност, като осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционните посредници и техните клонове в приемащите държави в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.

Фондът за компенсиране на инвеститорите е юридическо лице на самостоятелна издръжка със седалище София.

Съобщения

Съобщение до клиентите на „Матадор Прайм” ООД (в производство по несъстоятелност)

Уведомяваме Ви, че синдикът на „Матадор Прайм” ООД (в производство по несъстоятелност) е представил за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ съставения списък на служебно приетите от него вземания на клиентите на инвестиционния посредник с отнет лиценз, съгласно чл. 77б, ал. 6 от ЗППЦК, както и списък на служебно приетите вземания, произтичащи от трудови правоотношения, възникнали преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност.  Длъжникът или кредитор на „Матадор Прайм” ООД (в производство по несъстоятелност) може да направи писмено възражение пред съда, с копие до синдика, срещу прието или неприето от синдика вземане, в 7-дневен срок от обявяването в Търговския регистър на горепосочените списъци. При пропускане на този срок, е невъзможно последващо оспорване на списъците от съответния кредитор, освен в случаите по чл. 694 от ТЗ. Когато по списъците не са постъпили възражения, съдът одобрява списъка на приетите и служебно вписаните вземания в закрито заседание....

Списък с интернет страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България

  На 17.09.2019 г. КФН публикува на интернет страницата си Решение №1045 -ИП, в което е публикуван списък с интернет страници, чрез които се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат това право. Целият текст на съобщението, може да...

Предупреждение към инвеститорите относно ALTERNATIVA FINANCE BG

На 12.07.2019 г. КФН публикува на интернет страницата си предупреждение към инвеститорите относно дружество с наименование Alternativa Finance BG, което на електронната си страница  https://afh.bg/ е публикувало информация, че предоставя услуги и извършва дейности по чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, въз основа на издаден лиценз. Във връзка с публикуваната информация на посочената електронна страница Комисията за финансов надзор информира инвеститорите, че дружеството с наименование Alternativa Finance BG, както и със сходно на това наименование, няма право да предоставя инвестиционни услуги и да извършва инвестиционни дейности по чл. 6 от ЗПФИ. Целият текст на съобщението може да...

Прочети още