Встъпителни вноски

Вноски* Встъпителни (в лв.)
Внесени (общо) 711 376
Внесени в срок  600 500
Внесени след срока 110 000
Законна лихва за забава на вноската 876
Дължими, но невнесени

*Към 30.06.2017 г.


 

Годишни вноски