Фондът за компенсиране на инвеститорите осигурява изплащане на компенсации на клиентите на инвестиционен посредник и на неговите клонове в приемащите държави чрез набраните от вноските на инвестиционните посредници във Фонда средства в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние. Неплащането на дължимите вноски от инвестиционния посредник съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ не лишава правоимащите клиенти на инвестиционния посредник от компенсация.  (Вж. тук).

 Фондът изплаща компенсации на клиентите на инвестиционния посредник, когато:

  • с решение на съответния окръжен съд за инвестиционния посредник е открито производство по несъстоятелност, включително когато производството по несъстоятелност е прекратено на основание чл. 632 от Търговския закон;
  • е отнет лицензът, съответно разрешението, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, с решение на компетентния орган в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, а относно инвестиционните посредници, които са банки – в случаите по чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции.

Изплаща се компенсация за вземанията, възникнали в резултат на невъзможност инвестиционният посредник да върне клиентските активи в съответствие със законовите и договорните условия.

Допълнителна информация за сроковете и начините за изплащане на компенсация може да намерите  тук.

Когато е настъпило обстоятелство за изплащане на компенсации, Фондът публикува най-малко в два централни ежедневника и на Интернет страницата си съобщение за това;  както за срока, в който клиентите на инвестиционния посредник могат да предявят искане за изплащане на компенсация от Фонда и банката, чрез която ще се извършва изплащането на компенсацията.