Теодора Якимова – Дренска – председател;


Дияна Митева – Бончева – зам. председател;


Ирина Марцева – член;


Михаела Колева – член;


Павлина Аначкова-Кантарева – член.


Мандатът на Управителния съвет (УС) на Фонда е пет години.

Председателят на УС представлява Фонда в страната и в чужбина и организира и ръководи текущата му дейност.