Теодора Якимова – Дренска – председател;


Дияна Митева – Бончева – зам. председател;


Радослава Масларска – член;


Тома Каврошилов – член;


Ирина Казанджиева – Йорданова – член.


Мандатът на Управителния съвет (УС) на Фонда е пет години.

Председателят на УС представлява Фонда в страната и в чужбина и организира и ръководи текущата му дейност.