Фондът за преструктуриране на инвестиционни посредници започна да осъществява дейност през 2017 г. и се управлява от УС на Фонда.