Встъпителни вноски

Вноски* Встъпителни (в лв.)
Внесени (общо) 718 000

*Към 30.06.2020 г.


 

Годишни вноски