Допълнителна информация за сроковете и начините за изплащане на компенсация.

1. Фондът изплаща компенсации на клиентите на инвестиционния посредник, когато:

  • с решение на съответния окръжен съд за инвестиционния посредник е открито производство по несъстоятелност, включително когато производството по несъстоятелност е прекратено на основание чл. 632 от Търговския закон;
  • е отнет лицензът, съответно разрешението, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, с решение на компетентния орган в случаите по чл. 27, ал. 1, т. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти, а относно инвестиционните посредници, които са банки – в случаите по чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции.
  • с решение на комисията е установено, че са налице едновременно следните условия:
    a) финансовите инструменти и/или паричните средства, държани от инвестиционния посредник за сметка на негови клиенти, не са налични по съответните сметки по причини, различни от изпълнение на договорни отношения с клиентите;
    б) по преценка на комисията към този момент инвестиционният посредник е в невъзможност по причини, пряко свързани с неговото финансово състояние, да изплати на клиентите паричните средства, съответно да възстанови финансовите инструменти и няма да бъде в състояние да направи това в краткосрочна перспектива.

2. В срок 30 дни от настъпване на обстоятелството за изплащане на компенсации на клиенти на инвестиционния посредник, назначеният квестор, ликвидатор или синдик предоставя на Фонда писмена информация за клиентските активи.

3. Искането за изплащане на компенсация се предявява писмено пред Фонда в срок една година от публикуването на съобщението за настъпване на обстоятелството за изплащане на компенсации, освен ако пропускането на срока се дължи на особени непредвидени обстоятелства. Правото на компенсация се погасява с изтичането на този срок.

4. Фондът разглежда предявеното искане за изплащане на компенсация, установява вземането и неговия размер и изплаща компенсацията не по-късно от три месеца от установяване на основанието. В особени случаи срокът за изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционния посредник може да бъде удължен с не повече от три месеца с разрешение на Комисията за финансов надзор.

5. Фондът встъпва в правата на клиентите срещу инвестиционния посредник до размера на изплатената компенсация. Фондът уведомява периодично квестора, ликвидатора или синдика за размера на изплатената на всеки клиент компенсация. За вземанията над размера на изплатената компенсация от Фонда клиентите се удовлетворяват от имуществото на инвестиционния посредник в съответствие с действащото законодателство.

Фондът изплаща компенсации по реда на Наредба № 46 на КФН, която може да видите  тук.

 Изплащане на компенсации на клиентите на Матадор Прайм ООД