Допълнителна информация за сроковете и начините за изплащане на компенсация.

I. Фондът изплаща компенсации на клиентите на инвестиционния посредник, когато:

  • с решение на съответния окръжен съд за инвестиционния посредник е открито производство по несъстоятелност, включително когато производството по несъстоятелност е прекратено на основание чл. 632 от Търговския закон;
  • е отнет лицензът, съответно разрешението, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, с решение на компетентния орган в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, а относно инвестиционните посредници, които са банки – в случаите по чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции.

 

II. Изплащане на компенсации:

Фондът изплаща компенсации по реда на Наредба № 46 на КФН, която може да видите  тук.

1

В срок 30 дни от настъпване на обстоятелството за изплащане на компенсации на клиенти на инвестиционния посредник, назначеният квестор, ликвидатор или синдик предоставя на Фонда писмена информация за клиентските активи.  

Стъпка 2

Искането за изплащане на компенсация се предявява писмено пред Фонда в срок една година от публикуването на съобщението за настъпване на обстоятелството за изплащане на компенсации, освен ако пропускането на срока се дължи на особени непредвидени обстоятелства. Правото на компенсация се погасява с изтичането на този срок.  

Стъпка 3

Фондът разглежда предявеното искане за изплащане на компенсация, установява вземането и неговия размер и изплаща компенсацията не по-късно от три месеца от установяване на основанието. В особени случаи срокът за изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционния посредник може да бъде удължен с не повече от три месеца с разрешение на Комисията за финансов надзор.  

Стъпка 4

При спор относно правото на компенсация клиентът може да предяви иск срещу Фонда по реда на Гражданския процесуален кодекс в срок три години от деня на получаване на съобщението за решението във връзка с искането за изплащане на компенсация.  

Стъпка 5

Фондът встъпва в правата на клиентите срещу инвестиционния посредник до размера на изплатената компенсация. Фондът уведомява периодично квестора, ликвидатора или синдика за размера на изплатената на всеки клиент компенсация. За вземанията над размера на изплатената компенсация от Фонда клиентите се удовлетворяват от имуществото на инвестиционния посредник в съответствие с действащото законодателство.

Стъпка 6

Паричните средства с инвестиционно предназначение, държани от банки-инвестиционни посредници, се компенсират от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

За всички останали въпроси, отнасящи се до дейността на инвестиционните посредници се обръщайте към КФН.