Във връзка с отнемането на лиценза на Статус Инвест АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник уведомяваме клиентите на посредника, че в срок 1 година, считано от 06.03.2015 г., могат да предявяват искания за изплащане на компенсации пред Фонда за компенсиране на инвеститорите.

Исканията се подават писмено, като на интернет страницата на Фонда са публикувани примерни бланки за физически и юридически лица, а също съответните декларации, които следва да бъдат подписани и представени във Фонда в оригинал. Клиентите на Статус Инвест АД, които няма да могат лично да предявят претенциите си пред Фонда, следва да упълномощят друго лице с изрично пълномощно, нотариално заверено. Декларациите в този случай също трябва да са нотариално заверени.
Размерът на осигуряваната от Фонда компенсация е 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв. Компенсациите се изплащат в лева. В случаите, когато клиентът има парични средства в чуждестранна валута, се изплаща левовата равностойност на вземането, изчислена по обявения от БНБ курс към датата на отнемане на лиценза на Статус Инвест АД (25.02.2015 г.).
Компенсациите ще бъдат изплащани чрез Райфайзенбанк (България) ЕАД.
На интернет страницата на Фонда са поместени също отговори на често задавани въпроси, свързани с реда и начина за изплащане на компенсации, както и процедурата по изплащане на компенсации от Фонда.