Фондът за компенсиране на инвеститорите осигурява изплащане на компенсации на клиентите на инвестиционен посредник и на неговите клонове в приемащите държави чрез набраните от вноските на инвестиционните посредници във Фонда средства в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние. Неплащането на дължимите вноски от инвестиционния посредник съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ не лишава правоимащите клиенти на инвестиционния посредник от компенсация.  (Вж. тук).

 Фондът изплаща компенсации на клиентите на инвестиционния посредник, когато:

  • с решение на съответния окръжен съд за инвестиционния посредник е открито производство по несъстоятелност, включително когато производството по несъстоятелност е прекратено на основание чл. 632 от Търговския закон;
  • е отнет лицензът, съответно разрешението, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, с решение на компетентния орган в случаите по чл. 27, ал. 1, т. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти, а относно инвестиционните посредници, които са банки – в случаите по чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции.
  • с решение на комисията е установено,че са налице едновременно следните условия:
    a) финансовите инструменти и/или паричните средства, държани от инвестиционния посредник за сметка на негови клиенти, не са налични по съответните сметки по причини, различни от изпълнение на договорни отношения с клиентите;
    б) по преценка на комисията към този момент инвестиционният посредник е в невъзможност по причини, пряко свързани с неговото финансово състояние, да изплати на клиентите паричните средства, съответно да възстанови финансовите инструменти и няма да бъде в състояние да направи това в краткосрочна перспектива.

Решението по т. 3 се взема в срок от 10 работни дни от узнаването, че инвестиционният посредник не изпълнява задълженията си към клиенти за изплащане на парични средства и/или за прехвърляне на финансови инструменти. Комисията за финансов надзор може да вземе решение по т. 3 и след отнемане на лиценз на инвестиционен посредник за извършване на дейност, извън случаите по чл. 27, ал. 1 , т. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

Изплаща се компенсация за вземанията, възникнали в резултат на невъзможност инвестиционният посредник да върне клиентските активи в съответствие със законовите и договорните условия.

Допълнителна информация за сроковете и начините за изплащане на компенсация може да намерите  тук.

Когато е настъпило обстоятелство за изплащане на компенсации, Фондът публикува най-малко в два централни ежедневника и на Интернет страницата си съобщение за това;  както за срока, в който клиентите на инвестиционния посредник могат да предявят искане за изплащане на компенсация от Фонда и банката, чрез която ще се извършва изплащането на компенсацията.