Указания за подаване на справките по чл. 77н, ал. 12 от ЗППЦК.

Указания за подаване на справката за броя на клиентите на участниците във Фонда, валидна от м. юни 2013 г.