Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си предупреждение към потенциалните инвеститори и всички заинтересовани лица, че дружествата „United Trading Markets“ (UT Markets), „СИ ЕФ ДИ ГЛОБАЛ“ ООД (CFD Global Ltd.) и STP Markets, както и всички физически лица, които действат от името на дружествата, нямат право да предоставят на територията на Република България инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности, сред които са приемане на нареждания на клиенти за сключване на сделки с финансови инструменти, сключване на сделки с финансови инструменти от името и за сметка на клиенти, предоставяне на инвестиционни консултации, управлението на портфейли, включително и чрез електорнни платформи за търговия.

Предоставените парични средства от инвеститорите на дружествата, които не са лицензирани и съответно надзиравани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите.
Целият текст на съобщението може да видите тук.