С Решение № 36 от 08.12.2015 г., УС на Фонда за компенсиране на инвеститорите определи:

Годишната вноска, която инвестиционните посредници трябва да направят във Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2016 г., да бъде в размер на:

>> 0,5 на сто от общия размер на паричните средства и

>> 0,05 на сто от общия размер на останалите клиентски активи

за 2015 г., определени на средномесечна основа.

Съгласно чл. 77н, ал. 4 от ЗППЦК годишната вноска се превежда на четири равни части в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие.

През 2016 г. следва да преведете следните вноски:

>> до 30.01.2016 г. – четвъртата част от вноската за 2015 г.

>> до 30.04.2016 г. – първата част от вноската за 2016 г.

>> до 30.07.2016 г. – втората част от вноската за 2016 г.

>> до 30.10.2016 г. – третата част от вноската за 2016 г.

Сметката за превеждане на годишната вноска и лихвите за забава, е както следва:

IBAN – BG93BNBG 9661 1000 5555 04

BIC – BNBGBGSD