С Решение № 69 от 03.12.2019 г., УС на Фонда за компенсиране на инвеститорите определи:

Годишната вноска, която инвестиционните посредници трябва да направят във Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2020 г., да бъде в размер на:

>> 0,25 на сто от общия размер на паричните средства и

>> 0,05 на сто от общия размер на останалите клиентски активи

за 2019 г., определени на средномесечна основа.

Съгласно чл. 77н, ал. 4 от ЗППЦК годишната вноска се превежда на четири равни части в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие.

През 2020 г. следва да преведете следните вноски:

>> до 30.01.2020 г. – четвъртата част от вноската за 2019 г.

>> до 30.04.2020 г. – първата част от вноската за 2020 г.

>> до 30.07.2020 г. – втората част от вноската за 2020 г.

>> до 30.10.2020 г. – третата част от вноската за 2020 г.

Сметката за превеждане на годишната вноска и лихвите за забава, е както следва:

IBAN – BG93BNBG 9661 1000 5555 04

BIC – BNBGBGSD