Управителният съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите (Фонда) на свое заседание на 16.12.2022 г. определи годишната вноска за 2023 г., която участниците във Фонда са длъжни да направят, да бъде в размер на:

>> 0,20 на сто от общия размер на паричните средства за 2022 г., определени на средномесечна основа и

>> 0,025 на сто от общия размер на останалите клиентски активи за 2022 г., определени на средномесечна основа.

Съгласно чл. 77н, ал. 4 от ЗППЦК годишната вноска се превежда на четири равни части в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие.

През 2023 г. вноските и сроковете за тяхното заплащане са, като следва:

  • до 30.01.2023 г. – четвъртата част от вноската за 2022 г.
  • до 02.05.2023 г. – първата част от вноската за 2023 г.
  • до 31.07.2023 г. – втората част от вноската за 2023 г.
  • до 30.10.2023 г. – третата част от вноската за 2023 г.

Банковата сметка за превеждане на годишната вноска е:

IBAN – BG93 BNBG 9661 1000 5555 04

BIC – BNBGBGSD