Управителният съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите на свое заседание на 13.12.2023 г. определи годишната вноска за 2024 г., която участниците във Фонда са длъжни да направят, да бъде в размер на:

>> 0,20 на сто от общия размер на паричните средства за 2023 г., определени на средномесечна основа и

>> 0,020 на сто от общия размер на останалите клиентски активи за 2023 г., определени на средномесечна основа.

Съгласно чл. 77н, ал. 4 от ЗППЦК годишната вноска се превежда на четири равни части в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие.

През 2024 г. вноските и сроковете за тяхното заплащане са, като следва:

  • до 30.01.2024 г. – четвъртата част от вноската за 2023 г.
  • до 30.04.2024 г. – първата част от вноската за 2024 г.
  • до 30.07.2024 г. – втората част от вноската за 2024 г.
  • до 30.10.2024 г. – третата част от вноската за 2024 г.

Банковата сметка за превеждане на годишната вноска е:

IBAN – BG93 BNBG 9661 1000 5555 04

BIC – BNBGBGSD