С Решение № 40 от 12.12.2014 г., УС на Фонда за компенсиране на инвеститорите определи:

Годишната вноска, която инвестиционните посредници трябва да направят във Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2015 г., да бъде в размер на:
>>   0,5 на сто от общия размер на паричните средства и
>>   0,05 на сто от общия размер на останалите клиентски активи
за 2014 г., определени на средномесечна основа.

Съгласно чл. 77н, ал. 4 от ЗППЦК годишната вноска се превежда на четири равни части в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие.
През 2015 г. следва да преведете следните вноски:

>>    до 30.01.2015 г. – четвъртата част от вноската за 2014 г.
>>    до 30.04.2015 г. – първата част от вноската за 2015 г.
>>   до 30.07.2015 г. – втората част от вноската за 2015 г.
>>   до 30.10.2015 г. – третата част от вноската за 2015 г.

Сметка за превеждане на годишната вноска и лихвите за забава:

IBAN – BG93BNBG 9661 1000 5555 04
BIC – BNBGBGSD