На 11.10.2018 г., с Решение 954 – ИП, Комисията за финансов надзор отне издадения лиценз на „Матадор Прайм“ ООД за извършване на дейност като инвестиционен посредник и назначи Стоил Владимиров Моллов за квестор на дружеството.

Решение 954 – ИП/11.10.2018 на КФН може да видите тук.