Уведомяваме Ви, че синдикът на „Матадор Прайм” ООД (в производство по несъстоятелност) е представил за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ съставения списък на служебно приетите от него вземания на клиентите на инвестиционния посредник с отнет лиценз, съгласно чл. 77б, ал. 6 от ЗППЦК, както и списък на служебно приетите вземания, произтичащи от трудови правоотношения, възникнали преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност.

 Длъжникът или кредитор на „Матадор Прайм” ООД (в производство по несъстоятелност) може да направи писмено възражение пред съда, с копие до синдика, срещу прието или неприето от синдика вземане, в 7-дневен срок от обявяването в Търговския регистър на горепосочените списъци. При пропускане на този срок, е невъзможно последващо оспорване на списъците от съответния кредитор, освен в случаите по чл. 694 от ТЗ.

Когато по списъците не са постъпили възражения, съдът одобрява списъка на приетите и служебно вписаните вземания в закрито заседание. В случай, че са постъпили възражения срещу списъците, съдът се произнася по тях след разглеждане на възраженията.

Съгласно чл. 739, ал. 1 от Търговския закон, непредявените в производството по несъстоятелност вземания и неупражнените права се погасяват.

Кредиторите на „Мадатор Прайм” ООД (в производство по несъстоятелност) следва да се запознаят с посочените списъци, с оглед спазване на сроковете за упражняване на правата им.