Съобщение на КФН относно нелицензирано дружество, предоставящо инвестиционни услуги

На 01.04.2015 г. Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си предупреждение до потенциалните инвеститори относно дружество, което не е лицензирано за извършване на дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество. Целият текст на съобщението може да видите...

Прочети още

Информация относно реда и начина за изплащане на компенсации на клиентите на Статус Инвест АД

Във връзка с отнемането на лиценза на Статус Инвест АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник уведомяваме клиентите на посредника, че в срок 1 година, считано от 06.03.2015 г., могат да предявяват искания за изплащане на компенсации пред Фонда за компенсиране на инвеститорите. Исканията се подават писмено, като на интернет страницата на Фонда са публикувани примерни бланки за физически и юридически лица, а също съответните декларации, които следва да бъдат подписани и представени във Фонда в оригинал. Клиентите на Статус Инвест АД, които няма да могат лично да предявят претенциите си пред Фонда, следва да упълномощят друго лице с изрично пълномощно, нотариално заверено. Декларациите в този случай също трябва да са нотариално заверени. Размерът на осигуряваната от Фонда компенсация е 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв. Компенсациите се изплащат в лева. В случаите, когато клиентът има парични средства в чуждестранна валута, се изплаща левовата равностойност на вземането, изчислена по обявения от БНБ курс към датата на отнемане на лиценза на Статус Инвест АД (25.02.2015 г.). Компенсациите ще бъдат изплащани чрез Райфайзенбанк (България) ЕАД. На интернет страницата на Фонда са поместени също отговори на често задавани въпроси, свързани с реда и начина за изплащане на компенсации, както и процедурата по изплащане на компенсации от...

Прочети още

Изплащане на компенсации на клиентите на „Статус Инвест“ АД

Съобщение за изплащането от Фонда на компенсации на клиентите на ИП „Статус Инвест“ АД Във връзка с отнетия на 25.02.2015 г. от Комисията за финансов надзор лиценз на Статус Инвест АД, Управителният съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите (Фонда) определи: Изплащането на компенсации от Фонда на клиентите на Статус Инвест АД да става посредством Райфайзенбанк (България) ЕАД. Искането за изплащане на компенсация се предявява писмено пред Фонда в срок една година от публикуването на настоящото съобщение, освен ако пропускането на срока се дължи на особени непредвидени...

Прочети още

Съобщение на КФН относно „Глобал Маркетс” ООД

На 17.02.2015 г. Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си съобщение за неправомерно извършване на дейност  като инвестиционен посредник от „Глобал Маркетс“ ООД. Целият текст на съобщението може да видите тук. Пълен списък на лицензираните инвестиционни посредници може да намерите на страницата на Комисията за финансов...

Прочети още

Размер на годишната вноска за 2015 г.

  С Решение № 40 от 12.12.2014 г., УС на Фонда за компенсиране на инвеститорите определи: Годишната вноска, която инвестиционните посредници трябва да направят във Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2015 г., да бъде в размер на: >>   0,5 на сто от общия размер на паричните средства и >>   0,05 на сто от общия размер на останалите клиентски активи за 2014 г., определени на средномесечна основа. Съгласно чл. 77н, ал. 4 от ЗППЦК годишната вноска се превежда на четири равни части в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие. През 2015 г. следва да преведете следните вноски: >>    до 30.01.2015 г. – четвъртата част от вноската за 2014 г. >>    до 30.04.2015 г. – първата част от вноската за 2015 г. >>   до 30.07.2015 г. – втората част от вноската за 2015 г. >>   до 30.10.2015 г. – третата част от вноската за 2015 г. Сметка за превеждане на годишната вноска и лихвите за забава: IBAN – BG93BNBG 9661 1000 5555 04 BIC –...

Прочети още

Съобщение за изплащането от ФКИ на компенсации на инвеститорите в ценни книжа, клиенти на КТБ АД

Във връзка с отнетия на 06.11.2014 г. от Българската народна банка лиценз на Корпоративна търговска банка АД (КТБ), Управителният съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите (Фонда) определи: Изплащането на компенсации от Фонда на клиентите на КТБ АД като инвестиционен посредник, да става посредством Райфайзенбанк (България) ЕАД. Искането за изплащане на компенсация се предявява писмено пред Фонда в срок една година от публикуването на съобщението, освен ако пропускането на срока се дължи на особени непредвидени...

Прочети още

Напътствия за подаване на справки

Справките по чл. 77н, ал. 12 от ЗППЦК и Справките за броя клиенти, подлежащи на компенсация, се подават във Фонда чрез портала за електронно подписани документи, обособен на интернет страницата в раздел „Он-лайн подаване на справки”, където са публикувани и указания за подаване на справките. За да получите достъп до системата, трябва първо да се регистрирате, като въведете потребителско име, парола и булстат на дружеството, след което от страницата за вход да влезете с така регистрираните потребителско име и парола. При успешен вход в системата ще бъдете препратени към страницата за изпращане на файла със справката. Трябва да изберете периода, за който подавате справката, и файла от вашата файлова система. Важно е да знаете, че ако в справките има грешки, справките не се записват в базата данни на...

Прочети още