Във връзка с инициатива на Централен депозитар АД да се потърси решение на проблемите със сметките на лица, притежаващи финансови инструменти, водещи се в Регистър А в ЦД АД, бе създадена работна група с представители на КФН, БАЛИП, БАУД, АББ, ФКИ, ЦД, АИКБ, АДВИБ и др. За представител на Фонда бе определена Дияна Митева – Бончева, зам. председател на ФКИ.