Фондът за преструктуриране на инвестиционни посредници (ФПИП) бе създаден съгласно разпоредбите на ЗВПКИИП във връзка с финансирането на инструментите за преструктуриране. ФПИП започна дейност от 2017 г. и се управлява от УС на Фонда за компенсиране на инвеститорите.

Средствата на ФПИП се набират от инвестиционните посредници чрез индивидуални годишни вноски, определени от КФН, в качеството й на орган за преструктуриране.  

Общата сума на годишните вноски за съответната година се определят от КФН до 31 март на всяка календарна година като до 1 май КФН определя размера на индивидуалните годишни вноски на задължените по ЗВПКИИП инвестиционни посредници и ги уведомява за това.

Средствата на ФПИП могат да се ползват за:

 1. Гарантиране на активите или задълженията или отпускане на заеми на инвестиционен посредник в режим на преструктуриране, на дъщерни предприятия, мостов инвестиционен посредник или на дружество за управление на активи;

  2. Закупуване на активи на инвестиционния посредник в режим на преструктуриране;

  3. Придобиване на участие в мостов инвестиционен посредник, мостов финансов холдинг или от дружество за управление на активи;

  4. Изплащане на обезщетения на акционери, съдружници или кредитори съгласно  чл.102 ЗВПКИИП;

  5. Вноски в инвестиционния посредник в режим на преструктуриране, когато се прилага инструмент за споделяне на загуби и органът за преструктуриране е решил да изключи определени кредитори от обхвата на споделянето на загубите;

  6. Отпускане на заем на други механизми за финансиране на доброволна основа.

Средствата на ФПИП не могат да се използват за пряко поемане на загубите на посредник, нито за неговата рекапитализация.

 Използването на средствата на ФПИП става след решение на  Органа за преструктуриране.

УС на ФКИ взема решения за инвестиране средствата на ФПИП.Съгласно чл. 136 на ЗВПКИИП средствата на ФПИП могат да се инвестират в  следните активи:

 • депозити в лева и евро или други финансови инструменти, предлагани от БНБ;
 • депозити в евро при чуждестранни банки, които имат един от трите най-високи кредитни рейтинги, присъдени от две агенции за кредитен рейтинг;
 • дългови инструменти в евро, без вградени опции, емитирани от чужди държави, чуждестранни банки, чуждестранни финансови институции, международни финансови организации, чуждестранни агенции или други чуждестранни дружества, които инструменти или емитенти имат един от трите най-високи кредитни рейтинги, присъдени от две агенции за кредитен рейтинг.

По-голямата част от събраните до момента средства на ФПИП са инвестирани в дългови инструменти.