Изтече удължаването на срока за представяне на справката за клиентските активи

Честита Нова Година! Нека 2021 г. бъде изпълнена със здраве, радост и по-добри перспективи. Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., през 2020 г. срокът за представяне на месечните справки за клиентските активи бе удължен до края на месеца следващ отчетния период. Фондът обръща внимание, че цитираното удължаване изтече, т. е. справките за клиентските активи следва да се представят в срока по чл. 77н, ал. 12 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно до 10-то число на месеца, следващ отчетния период, включително и справката за месец декември 2020...

Прочети още

Размер на годишната вноска за 2021 г.

Управителният съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите (Фонда) на свое заседание на 24.11.2020 г. определи годишната вноска за 2021 г., която участниците във Фонда са длъжни да направят, да бъде в размер на: >> 0,25 на сто от общия размер на паричните средства за 2020 г., определени на средномесечна основа и >> 0,05 на сто от общия размер на останалите клиентски активи за 2020 г., определени на средномесечна основа. Съгласно чл. 77н, ал. 4 от ЗППЦК годишната вноска се превежда на четири равни части в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие. През 2021 г. вноските и сроковете за тяхното заплащане са, като следва: до 01.02.2021 г. – четвъртата част от вноската за 2020 г. до 30.04.2021 г. – първата част от вноската за 2021 г. до 30.07.2021 г. – втората част от вноската за 2021 г. до 01.11.2021 г. – третата част от вноската за 2021 г. Сметката за превеждане на годишната вноска и лихвите за забава е: IBAN – BG93BNBG 9661 1000 5555 04 BIC – BNBGBGSD  ...

Прочети още

КФН публикува списък с интернет страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги

На 19.11.2020 г. Комисията за финансов надзор публикува на сайта си списък с интернет страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на страната.  Целият текст на съобщението може да...

Прочети още

Списък с интернет страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги

На 20.08.2020 г. Комисията за финансов надзор публикува на сайта си списък с интернет страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на страната.  Целият текст на съобщението може да...

Прочети още

Задължение на участниците във ФКИ да внасят годишни вноски

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., срокът за внасяне на първата част от годишната вноска за 2020 г. във Фонда за компенсиране на инвеститорите бе удължен. Крайният срок за внасяне на вноските е до 15.06.2020 г.,...

Прочети още

Удължаване на срока за представяне на справката по чл. 77н, ал. 12 от ЗППЦК

На 27.03.2020 г. Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си съобщение за промени в сроковете за надзорно докладване от подназорните лица по време на действието на извънредното положение.  Видно от съобщението, през 2020 г. срокът за представяне в КФН и във ФКИ на месечните справки по чл. 77н. ал 12 от ЗППЦК  от инвестиционните посредници, е удължен до края на на месеца следващ отчетния период.  Целият текст на съобщението може да видите...

Прочети още