Съобщение до клиентите на „Матадор Прайм” ООД (в производство по несъстоятелност)

Уведомяваме Ви, че синдикът на „Матадор Прайм” ООД (в производство по несъстоятелност) е представил за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ съставения списък на служебно приетите от него вземания на клиентите на инвестиционния посредник с отнет лиценз, съгласно чл. 77б, ал. 6 от ЗППЦК, както и списък на служебно приетите вземания, произтичащи от трудови правоотношения, възникнали преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност.  Длъжникът или кредитор на „Матадор Прайм” ООД (в производство по несъстоятелност) може да направи писмено възражение пред съда, с копие до синдика, срещу прието или неприето от синдика вземане, в 7-дневен срок от обявяването в Търговския регистър на горепосочените списъци. При пропускане на този срок, е невъзможно последващо оспорване на списъците от съответния кредитор, освен в случаите по чл. 694 от ТЗ. Когато по списъците не са постъпили възражения, съдът одобрява списъка на приетите и служебно вписаните вземания в закрито заседание. В случай, че са постъпили възражения срещу списъците, съдът се произнася по тях след разглеждане на възраженията. Съгласно чл. 739, ал. 1 от Търговския закон, непредявените в производството по несъстоятелност вземания и неупражнените права се погасяват. Кредиторите на „Мадатор Прайм” ООД (в производство по несъстоятелност) следва да се запознаят с посочените списъци, с оглед спазване на сроковете за упражняване на правата...

Прочети още

Списък с интернет страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България

  На 17.09.2019 г. КФН публикува на интернет страницата си Решение №1045 -ИП, в което е публикуван списък с интернет страници, чрез които се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат това право. Целият текст на съобщението, може да...

Прочети още

Предупреждение към инвеститорите относно ALTERNATIVA FINANCE BG

На 12.07.2019 г. КФН публикува на интернет страницата си предупреждение към инвеститорите относно дружество с наименование Alternativa Finance BG, което на електронната си страница  https://afh.bg/ е публикувало информация, че предоставя услуги и извършва дейности по чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, въз основа на издаден лиценз. Във връзка с публикуваната информация на посочената електронна страница Комисията за финансов надзор информира инвеститорите, че дружеството с наименование Alternativa Finance BG, както и със сходно на това наименование, няма право да предоставя инвестиционни услуги и да извършва инвестиционни дейности по чл. 6 от ЗПФИ. Целият текст на съобщението може да...

Прочети още

БАЛИП започва кампания „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“ с подкрепата на Комисията за финансов надзор

Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) започва информационна кампания под надслов „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“.  Кампанията се подкрепя от Комисията за финансов надзор (КФН) като част от общите усилия на сектора да бъдат предпазени потенциалните инвеститори от въвличане в измами от незаконни брокери и да се предотврати функционирането на подобни явления.  За улеснение на гражданите БАЛИП подреди 10 признака, по които лесно могат да разпознаят дали брокерът, с който общуват, е лицензиран и спазва законовата регулация. Информацията е публикувана на интернет сайтовете на всички членове на асоциацията и на сайта на КФН.  Цялата информация може да...

Прочети още

Съобщение до клиентите на „Матадор Прайм” ООД

Уведомяваме Ви, че за „Матадор Прайм”ООД бе открито производство по несъстоятелност с решение от 19 март, 2019 г. на Софийски градски съд по търговско дело № 103 от 2019 г., вписано в търговския регистър на 19 март 2019 г. Със същото решение за временен синдик на „Мадатор Прайм” ООД е назначен Александър Костадинов. Съгласно българския Търговски закон, кредиторите на „Матадор Прайм” ООД следва да предявяват писмено своите вземания пред съда по несъстоятелността в срок не по-късно от три месеца от вписване в търговския регистър на решението за откриване на производството по несъстоятелност – до 19 юни 2019 г. Синдикът на „Матадор Прайм” ООД съставя списък на приетите предявени вземания по реда на постъпването им с отбелязване на кредитора, размера и основанието на вземането, привилегиите и обезпеченията, датата на предявяването. Синдикът също така съставя списък на служебно приетите от него вземания и списък на неприетите вземания. Вземанията на клиентите на инвестиционния посредник се смятат за предявени и се вписват служебно от синдика в списъка на приетите вземания, съгласно член 77б, ал.6 от ЗППЦК. Синдикът представя за обявяване в търговския регистър горепосочените списъци и финансовите отчети незабавно след съставянето им и ги оставя на разположение на кредиторите и на длъжника в канцеларията на съда. Длъжникът или кредитор може да направи писмено възражение пред съда с копие до синдика срещу прието или неприето от синдика вземане в 7-дневен срок от обявяването им в Търговския регистър. При пропускане на този срок, е невъзможно последващо оспорване на списъците от съответния кредитор, освен в случаите по член 694 от ТЗ. Когато по списъците не са постъпили възражения, съдът одобрява списъка на приетите и служебно вписаните вземания в закрито заседание. В случай, че са постъпили възражения срещу списъците, съдът се произнася по тях след разглеждане на възраженията. Съдът разглежда постъпилите възражения в открито заседание с призоваване на синдика, длъжника, кредитора, чието включване или невключване на вземане в списъка се оспорва, както и направилият възражението кредитор. Когато намери възраженията за основателни, съдът одобрява списъка, след като направи съответната промяна. В противен случай съдът оставя възраженията без уважение. Определението на съда за одобряване на списъка се обявява в търговския регистър. Определенията на съда не подлежат на обжалване. В производството по несъстоятелност за прието се смята вземане, което е включено в одобрения от съда списък на приетите вземания с изключение на вземане по чл.694 от ТЗ. Процедурата за предявяване на вземания в производството по несъстоятелност е уредена в член 685-695 на българския Търговски закон. Кредиторите на „Матадор Прайм”ООД следва да се запознаят с нея и да следят обявленията в търговския регистър по партидата на „Матадор Прайм”ООД, с оглед спазване на сроковете за упражняване на правата...

Прочети още

Изплащане на компенсации на клиентите на Матадор Прайм ООД

Във връзка с отнетия лиценз на Матадор Прайм ООД и Решение № 102-ИП/24.01.2019 г. на Комисията за финансов надзор, Управителният съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите (Фонда) определи: Изплащането на компенсации от Фонда на клиентите на Матадор Прайм ООД да става посредством Обединена българска банка АД. Искането за изплащане на компенсация се предявява писмено пред Фонда в срок една година от публикуването на настоящото съобщение, освен ако пропускането на срока се дължи на особени непредвидени обстоятелства. Допълнителна информация относно сроковете и начина за подаване на искането за изплащане на компенсации от клиентите на Матадор Прайм ООД може да намерите в Изплащане на компенсации.  ...

Прочети още