на клиентите на „Позитива“ АД

Информация относно реда и начина за изплащане на компенсации на клиентите на Позитива АД

Фондът изплаща компенсации на клиентите на инвестиционния посредник при настъпване на обстоятелствата по чл. 77б, ал. 1, чл. 77в, ал. 1 или чл. 77о, ал. 3 от ЗППЦК.

Искане за изплащане на компенсация се предявява писмено пред Фонда в срок 1 година от датата на публикуване на съобщението от Фонда, т. е. считано от 03.07.2017 г.

Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв.

Фондът изплаща компенсации само в лева.

 
 Процедурата по изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите е както следва:
1.
Фондът извършва проверка на редовността на постъпилите искания за изплащане на компенсация (съответно при констатиране на непълноти или нередовности изпраща съобщение на клиента с искане за отстраняването им или за представяне на допълнителна информация и данни)
>>
 

В 10-дневен срок от датата на постъпване на иска

 
2.
Всеки иск за изплащане на компенсация се изпраща служебно до квестора/ликвидатора/синдика за становище
>>
 
В 7-дневен срок от постъпване на иска, а ако искането е нередовно в 7–дневен срок от отстраняване на нередовностите
 
3.
Получаване на писмено становище от квестора/ликвидатора/синдика за основателността на искането за изплащане на компенсация
>> 

В 30-дневен срок от получаване на комплектованото искане от Фонда

 
4.
Фондът разглежда предявеното искане и взема решение за изплащане на компенсация
>>

Не по-късно от 3 месеца от установяване на основанието и размера на вземането на всеки клиент

 
5.
Компенсацията се изплаща чрез Алианц Банк България АД след като клиентът представи пред банката полученото от Фонда решение
 
>>
 

 


Примерни бланки

Искане за изплащане на компенсации на физически лица

Искане за изплащане на компенсации на юридически лица

 


Задължителни декларации

Декларация за физически лица, съгласно чл. 77г, ал. 2, т. 2, 4, 13 и 14, ал. 3 и чл. 77ц от ЗППЦК

Декларация за юридически лица, съгласно чл. 77г, ал. 2, т. 2, 13 и 14 от ЗППЦК

 

Допълнителна информация за срокове и начините за изплащане на компенсации може да намерите тук.