Информация относно реда и начина за изплащане на компенсации на клиентите на Матадор Прайм ООД

Фондът изплаща компенсации на клиентите на инвестиционния посредник при настъпване на обстоятелствата по чл. 77б, ал. 1, чл. 77в, ал. 1 или чл. 77о, ал. 3 от ЗППЦК.

Искане за изплащане на компенсация се предявява писмено пред Фонда в срок 1 година от датата на публикуване на съобщението от Фонда, т. е. считано от 01.02.2019 г.

Искането за изплащане на компенсация може да бъде подадено по пощата/куриерска фирма или по имейл с електронно подписани документи. При подаване на искането по имейл всички документи трябва да бъдат подписани с електронен подпис, издаден от доставчик на квалифицирани електронни подписи, който извършва дейност съгласно  Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета на Европа относно „Електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар“. В противен случай Фондът няма да може да прочете електронния подпис.

Адресът на Фонда е: 1000, София, ул. „Цар Шишман“ № 31, ет. 2. Имейл: office@sfund-bg.com. 

Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв.

Фондът не изплаща компенсация на клиентите на инвестиционни посредници, попадащи в разпоредбите на чл. 77г, ал. 2 и ал. 3 от ЗППЦК. 

 
 Процедурата по изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите е както следва:
1.
Фондът извършва проверка на редовността на постъпилите искания за изплащане на компенсация (съответно при констатиране на непълноти или нередовности изпраща съобщение на клиента с искане за отстраняването им или за представяне на допълнителна информация и данни)
>>
 

В 10-дневен срок от датата на постъпване на искането

 
2.
Всяко искане за изплащане на компенсация се изпраща служебно до квестора/ликвидатора/синдика за становище
>>
 
В 7-дневен срок от постъпване на искането, а ако искането е нередовно в 7–дневен срок от отстраняване на нередовностите
 
3.
Получаване на писмено становище от квестора/ликвидатора/синдика за основателността на искането за изплащане на компенсация
>> 

В 30-дневен срок от получаване на комплектованото искане от Фонда

 
4.
Фондът разглежда предявеното искане и взема решение за изплащане на компенсация
>>

Не по-късно от 3 месеца от установяване на основанието и размера на вземането на всеки клиент

 
5.
 
Компенсацията се изплаща чрез Обединена българска банка АД 
 
>>
 

 


Примерни бланки

Искане за изплащане на компенсации на физически лица

Искане за изплащане на компенсации на юридически лица

 


Задължителни декларации

Декларация за физически лица, съгласно чл. 77г, ал. 2, т. 2, 4, 13 и 14, ал. 3 и чл. 77ц от ЗППЦК

Декларация за юридически лица, съгласно чл. 77г, ал. 2, т. 2, 13 и 14 от ЗППЦК

 

Допълнителна информация за срокове и начините за изплащане на компенсации може да намерите тук.