Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв.

Не се изплаща компенсация на:

 1. членовете на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник, както и на неговите прокуристи;
 2. лицата, които притежават пряко или непряко 5 или над 5 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник или могат да го контролират, както и на лицата, принадлежащи към същата група, към която принадлежи и инвестиционният посредник, за която се изготвят консолидирани отчети;
 3. регистрирания одитор, одитирал годишния финансов отчет на инвестиционния посредник;
 4. съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по съребрена линия до втора степен включително и по сватовство до втора степен включително на лицата по т. 1, 2 и 3;
 5. инвестиционните посредници;
 6. кредитните институции;
 7. застрахователите;
 8. пенсионните и осигурителните фондове;
 9. инвестиционните дружества от затворен тип, колективните инвестиционни схеми и дружествата със специална инвестиционна цел;
 10. държавата и държавните институции;
 11. общините;
 12. Фонда за компенсиране на инвеститорите, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Гаранционния фонд по чл. 518 от Кодекса за застраховането;
 13. инвеститорите, които са се възползвали от обстоятелства, свързани с посредника и довели до влошаването на финансовото му състояние, както и на инвеститорите, допринесли за това състояние;
 14. други професионални клиенти по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.

Фондът не изплаща компенсация за вземания, възникнали от и/или свързани със сделки и действия, представляващи „изпиране на пари“ по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, ако деецът е осъден с влязла в сила присъда.