Национални институции

Народно събрание – www.parliament.bg


Министерски съвет – www.government.bg


Сметна палата – www.bulnao.government.bg


Комисия за финансов надзор – www.fsc.bg


Българска народна банка – www.bnb.bg


Министерство на финансите – www.minfin.bg


Асоциация на банките в България /АББ/ – www.abanksb.bg


Българска асоциация на управляващите дружества /БАУД/ – www.baud.bg


Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници /БАЛИП/ – www.balip.com


Българска фондова борса – www.bse-sofia.bg


Централен депозитар – www.csd-bg.bg


Фонд за гарантиране на влоговете в банките – www.dif.bg

Чуждестранни схеми за компенсиране на инвеститорите

Румънски фонд за компенсиране на инвеститорите – www.fond-fci.ro


Гаранционен фонд за вложители и инвеститори (Дания) – www.gii.dk


Фонд за компенсиране на инвеститорите (Финландия) – www.sijoittajienkorvausrahasto.fi


Схема за гарантиране на ценните книжа (Франция) – www.garantiedesdepots.fr


Компенсационен фонд за компаниите, търгуващи с ценни книжа (Германия) – www.e-d-w.de


Фонд за компенсиране на инвеститорите (Ирландия) – www.investorcompensation.ie


Национален гаранционен фонд (Италия) – www.fondonazionaledigaranzia.it


Асоциация за гарантиране на депозитите (Люксембург) – www.agdl.lu


Схема за компенсиране на инвеститорите (Португалия) – www.cmvm.pt


Схема за компенсиране на инвеститорите (Швеция) – www.ign.se


Финансова компенсационна схема (Великобритания) – www.fscs.org.uk


Фонд за компенсиране на инвеститорите-клиенти на банки (Кипър) – www.centralbank.gov.cy


Фонд за гарантиране на инвеститорите в ценни книжа (Чехия) – www.gfo.cz


Гаранционен фонд за защита на инвеститорите (Естония) – www.tf.ee


Фонд за защита на инвеститорите (Унгария) – www.bva.hu


Фонд за застраховане на задълженията на инвеститорите (Литва) – www.idf.lt


Фонд за компенсиране на инвеститорите (Малта) – www.compensationschemes.org.mt


Задължителна компенсационна схема (Полша) – www.kdpw.pl


Фонд за гарантиране на инвеститорите (Словакия) – www.garancnyfond.sk


Фонд за защита на депозитите и финансовите инструменти (Белгия) – www.protectionfund.be


Гръцки гаранционен фонд за защита на депозитите и инвестициите (Гърция) – www.teke.gr


Гаранционен фонд за защита на вложителите и инвеститорите (Исландия) – www.tryggingarsjodur.is


Схема защита на инвеститорите (Латвия) – www.fktk.lv


Канадски фонд за защита на инвеститорите (Канада) – www.cipf.ca


Фонд за компенсиране на инвеститорите (Хърватска) – www.skdd.hr


Схема за компенсиране на инвеститорите (Норвегия) – www.verdipapirforetakenessikringsfond.no


Фондация за гарантиране на депозитите и за компенсиране на инвеститорите (Лихтенщайн) –  www.eas-liechtenstein.li


Схема за защита на инвеститорите (Холандия) –  www.dnb.nl


Схема за компенсиране на инвеститорите (Испания) – www.fogain.es


Международни организации

Европейски форум за защита на депозитите – www.efdi.eu