ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

В сила от 31.01.2000 г. Последни изм. и доп. с ДВ, бр. 25 от 29 март 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.


ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

В сила от 01.11.2007 г. Последни изм. и доп. с ДВ, бр. 25 от 29 март 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.


ЗАКОН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ

Обн. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011 г. Последни изм. и доп. с ДВ, бр. 25 от 29 март 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ
Приет с Решение 40-П от 10 август 2005 г. на Комисията за финансов надзор.


НАРЕДБА № 46 НА КФН ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ ОТ ФОНДА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Издадена от Комисията за финансов надзор, обнародвана в ДВ, бр. 33 от 27 април 2012 г. Последни изм. и доп. с ДВ, бр. 66 от 20 август 2019 г.


НАРЕДБА № 23 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНКА НА КЛИЕНТСКИТЕ АКТИВИ

Издадена от Комисията за финансов надзор, в сила от 04.04.2006 г.


ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

В сила от 14.05.2015 г. Последни изм. и доп. с ДВ, бр. 8 от 25 януари 2023 г.

 

 

Директиви на ЕК

 

ДИРЕКТИВА 97/9/ЕК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО СХЕМИТЕ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

Официален вестник L 084, 26/03/1997 P. 0022 – 0031


ДИРЕКТИВА 2004/39/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Официален вестник L 145, 30/04/2004 P. 0001 – 0044