Годишна вноска на инвестиционните посредници за 2017 г. във Фонда за преструктуриране на инвестиционни посредници (ФПИП)

На свое заседание от 19 април 2017 г. Комисията за финансов надзор, в качеството си на орган за преструктуриране, определи индивидуалните годишни вноски за 2017 г., които инвестиционните посредници, попадащи в обхвата на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП), трябва да внесат във ФПИП. Съгласно чл. 139, ал. 4 от ЗВПКИИП годишната вноска във ФПИП се внася в срок до 30 дни от датата на получаване на решението на КФН от инвестиционните посредници. Сметката за превеждане на годишната вноска във ФПИП, е както следва: IBAN – BG77 BNBG 9661 1000 5555 01 BIC –...

Прочети още

Предупреждение на КФН относно дружество без лиценз, предоставящо инвестиционни услуги

На 18.04.2017 г. Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си предупреждение към инвеститорите относно дружеството „Позитива Кепитъл“ ЕООД, което  няма право да предоставя инвестиционни услуги на територията на България. Целият текст на съобщението може да видите...

Прочети още

Размер на годишната вноска за 2017 г.

  С Решение № 32 от 01.12.2016 г., УС на Фонда за компенсиране на инвеститорите определи: Годишната вноска, която инвестиционните посредници трябва да направят във Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2017 г., да бъде в размер на: >> 0,25 на сто от общия размер на паричните средства и >> 0,05 на сто от общия размер на останалите клиентски активи за 2016 г., определени на средномесечна основа. Съгласно чл. 77н, ал. 4 от ЗППЦК годишната вноска се превежда на четири равни части в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие. През 2017 г. следва да преведете следните вноски: >> до 30.01.2017 г. – четвъртата част от вноската за 2016 г. >> до 30.04.2017 г. – първата част от вноската за 2017 г. >> до 30.07.2017 г. – втората част от вноската за 2017 г. >> до 30.10.2017 г. – третата част от вноската за 2017 г. Сметката за превеждане на годишната вноска и лихвите за забава, е както следва: IBAN – BG93BNBG 9661 1000 5555 04 BIC –...

Прочети още

Предупреждение на КФН относно нелицензирани дружества на капиталовия пазар

На 18.11.2016 г. Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата списък на дружества, които не са лицензирани от КФН  и нямат право да извършват дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на страната. Целият текст на съобщението може да видите...

Прочети още

Предупреждение на КФН към инвеститорите за предоставянето на услуги без лиценз от UT Markets

На 05.10.2016 г. Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си предупреждение към инвеститорите, относно предоставянето на услуги без лиценз от UT Markets и свързани с него дружества – CFD Global Ltd., STP Marketing Ltd. и T-Marketing Ltd. Целият текст на съобщението може да видите...

Прочети още

Предупреждение на КФН към инвеститорите за нелицензирани лица

Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си предупреждение към потенциалните инвеститори и всички заинтересовани лица, че дружествата „United Trading Markets“ (UT Markets), „СИ ЕФ ДИ ГЛОБАЛ“ ООД (CFD Global Ltd.) и STP Markets, както и всички физически лица, които действат от името на дружествата, нямат право да предоставят на територията на Република България инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности, сред които са приемане на нареждания на клиенти за сключване на сделки с финансови инструменти, сключване на сделки с финансови инструменти от името и за сметка на клиенти, предоставяне на инвестиционни консултации, управлението на портфейли, включително и чрез електорнни платформи за търговия. Предоставените парични средства от инвеститорите на дружествата, които не са лицензирани и съответно надзиравани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите. Целият текст на съобщението може да видите...

Прочети още