Предупреждение на КФН към инвеститорите за предоставянето на услуги без лиценз от UT Markets

На 05.10.2016 г. Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си предупреждение към инвеститорите, относно предоставянето на услуги без лиценз от UT Markets и свързани с него дружества – CFD Global Ltd., STP Marketing Ltd. и T-Marketing Ltd. Целият текст на съобщението може да видите...

Прочети още

Предупреждение на КФН към инвеститорите за нелицензирани лица

Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си предупреждение към потенциалните инвеститори и всички заинтересовани лица, че дружествата „United Trading Markets“ (UT Markets), „СИ ЕФ ДИ ГЛОБАЛ“ ООД (CFD Global Ltd.) и STP Markets, както и всички физически лица, които действат от името на дружествата, нямат право да предоставят на територията на Република България инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности, сред които са приемане на нареждания на клиенти за сключване на сделки с финансови инструменти, сключване на сделки с финансови инструменти от името и за сметка на клиенти, предоставяне на инвестиционни консултации, управлението на портфейли, включително и чрез електорнни платформи за търговия. Предоставените парични средства от инвеститорите на дружествата, които не са лицензирани и съответно надзиравани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите. Целият текст на съобщението може да видите...

Прочети още

Предупреждение на КФН до инвеститорите

На 25.07.2016 г. Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си предупреждение на Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) относно продажбата на спекулативни продукти на инвеститорите на дребно. Целият текст на съобщението може да видите...

Прочети още

Участие на представител на Фонда в работна група, сформирана от Централен депозитар АД

Във връзка с инициатива на Централен депозитар АД да се потърси решение на проблемите със сметките на лица, притежаващи финансови инструменти, водещи се в Регистър А в ЦД АД, бе създадена работна група с представители на КФН, БАЛИП, БАУД, АББ, ФКИ, ЦД, АИКБ, АДВИБ и др. За представител на Фонда бе определена Дияна Митева – Бончева, зам. председател на...

Прочети още

Участие на представители на Фонда в работна група, сформирана от Министерство на финансите

Във връзка с актуализация на състава на Работна група 26 „Финансови услуги“ към Съвета по европейски въпроси към Министерски съвет, за представители на Фонда бяха определени – Елена Ралинска, началник отдел „Инфомация и анализи“ и Станислава Димитрова, главен експерт в отдел „Информация и...

Прочети още

Предупреждение на КФН относно нелицензирани участници на капиталовия пазар

На 16.06.2016 г. Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си предупреждение до потенциалните инвеститори за дружества, които не са лицензирани от КФН  и нямат право да извършват дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на страната. Целият текст на съобщението може да видите...

Прочети още