Съобщение на КФН относно инвестиционен посредник

На 01.10.2015 г. Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си предупреждение до потенциалните инвеститори относно инвестиционен посредник, който към настоящия момент е в невъзможност да извършва инвестиционни услуги и дейности. Целият текст на съобщението може да видите...

Прочети още

Съобщение на КФН относно OneCoin криптовалута

На 30.09.2015 г. Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си предупреждение до потенциалните инвеститори относно дейностите, свързани с придобиване, търгуване и разплащане с OneCoin. Целият текст на съобщението може да видите...

Прочети още

Съобщение във връзка с извършена проверка от КФН на “Инвесторс” ЕООД

Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си съобщение във връзка с извършена проверка в дружеството “ИНВЕСТОРС” ЕООД, с което предупреждава  потенциалните инвеститори за рисковете при предоставяне на средства с цел инвестиция на нелицензирани  инвестиционни посредници, каквото е гореспоменатото дружество. Целият текст на съобщението може да видите...

Прочети още

Съобщение на КФН относно нелицензирано дружество, предоставящо инвестиционни услуги

На 01.04.2015 г. Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си предупреждение до потенциалните инвеститори относно дружество, което не е лицензирано за извършване на дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество. Целият текст на съобщението може да видите...

Прочети още

Информация относно реда и начина за изплащане на компенсации на клиентите на Статус Инвест АД

Във връзка с отнемането на лиценза на Статус Инвест АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник уведомяваме клиентите на посредника, че в срок 1 година, считано от 06.03.2015 г., могат да предявяват искания за изплащане на компенсации пред Фонда за компенсиране на инвеститорите. Исканията се подават писмено, като на интернет страницата на Фонда са публикувани примерни бланки за физически и юридически лица, а също съответните декларации, които следва да бъдат подписани и представени във Фонда в оригинал. Клиентите на Статус Инвест АД, които няма да могат лично да предявят претенциите си пред Фонда, следва да упълномощят друго лице с изрично пълномощно, нотариално заверено. Декларациите в този случай също трябва да са нотариално заверени. Размерът на осигуряваната от Фонда компенсация е 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв. Компенсациите се изплащат в лева. В случаите, когато клиентът има парични средства в чуждестранна валута, се изплаща левовата равностойност на вземането, изчислена по обявения от БНБ курс към датата на отнемане на лиценза на Статус Инвест АД (25.02.2015 г.). Компенсациите ще бъдат изплащани чрез Райфайзенбанк (България) ЕАД. На интернет страницата на Фонда са поместени също отговори на често задавани въпроси, свързани с реда и начина за изплащане на компенсации, както и процедурата по изплащане на компенсации от...

Прочети още